LU flag
De Video kucken

Wei sinn Är Bankdepoten geschützt?

D’Suen déi dir op ärer Bank hutt, ären Depot, sinn duerch en offiziell unerkannten Garantiesystem geséchert. Am Fall vun der Insolvenz vun Ärer Bank ginn Är Depoten bis zu 100.000 EUR rembourséiert.

Allgemengen Plaffong vun der Garantie

Wann d’Bank hir finanziell Verflichtungen net erfëllt an doduerch Ären Depot net verfügbar ass, gëtt en vum Garantiesystem rembourséiert. De Remboursement ass op 100.000 EUR pro Bank limitéiert. Dëst bedeit datt all är Depot’en bei der selwechter Bank zesummegefaasst ginn fir d’Héicht vun der Garantie ze bestëmmen. Wann en Deposant zum Beispill e Spuerkont mat 90.000 EUR, an e Kont mat 20.000 EUR huet, gëtt säin Remboursement op 100.000 EUR limitéiert.

Am Fall vun der Faillite vun ärer Bank, kritt dir är Suen ab dem 7ten Aarbechtsdag no dem Incident zeréck.

Spezial Fäll

D’Garantie fir Depoten déi entstinn aus Immobiliëtransaktiounen am Zesummenhang mat private Wunnimmobilië, souwéi Entschiedegunge a Bezuch op privat Wunnimmobilië, Depoten déi e soziaalt Zil erfëllen an déi mat besonneschen Ëmstänn vum Liewen vun engem Deposant verbonne sinn, wéi Bestietnes, Scheedung, Rent, individuell oder kollektiv Entloossung, Behënnerung oder Doud, an Depoten dei aus Entschiedegungen déi un Affer vu kriminellen Handlungen oder Justizfehler gi entstinn, kann e Betrag vun 100.000 EUR iwwerschreiden, an dat bis zu enger Limite vun 2.500.000 EUR, an wärend zwielef Méint nodeems de Betrag op den Kont gesat gouf oder hätt legal kënne transferéiert ginn.

Garantie fir Är comptes joints

Am Fall vun gemeinsame Konte (comptes joints) gëllt fir all Deposant eenzel den Plaffong vun 100.000 Euro.

Mais Depoten op engem Kont, op deen op d’mannst zwou Persounen Rechter hunn an hirer Kapazitéit als Associéeën vun enger Firma, Memberen vun enger Associatioun oder all Grupp vun enger änlecher Natur, déi net mat enger juristescher Perséinlechkeet dotéiert ass, gi fir d’Berechnung vum Plaffong vun 100.000 EUR zesumme gruppéiert a behandelt wéi wann se vun engem eenzegen Deposant ausgefouert goufen.

Remboursement

Den Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, www.fgdl.lu, ass zoustänneg fir Iech Är Depoten ze rembourséieren (bis zu 100.000 EUR) bannent 7 Aarbechtsdeeg.

Wann Dir net bannent dësen Zäitraum rembourséiert gouft, da kontaktéiert den FGDL.


FR flag
Voir la vidéo

Le système responsable de la protection de votre dépôt

Votre dépôt est garanti par un système de protection officiellement reconnu en tant que système de garantie des dépôts. En cas d’insolvabilité de votre établissement de crédit, vos dépôts seront remboursés à concurrence de EUR 100.000.

Limite générale de la protection

Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont remboursés par un système de garantie des dépôts. Le remboursement est plafonné à EUR 100.000 par établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, par exemple, un déposant détient un compte d’épargne dont le solde s’élève à EUR 90.000 et un compte courant dont le solde s’élève à EUR 20.000, son remboursement sera limité à EUR 100.000.

Le délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit est de 7 jours ouvrables.

Cas particuliers

La protection des dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation, ainsi que les indemnisations perçues au titre de sinistres subis relativement à un bien privé d’habitation, des dépôts qui remplissent un objectif social et qui sont liés à des événements particuliers de la vie d’un déposant, tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l’invalidité ou le décès et des dépôts qui résultent du paiement de prestations d’assurance ou d’indemnisation accordées aux victimes d’infractions pénales ou d’erreurs judiciaires peut dépasser un montant d’une contre-valeur de EUR 100.000, sans cependant dépasser un montant d’une contre-valeur de EUR 2.500.000, pendant douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés.

Limite de protection de vos comptes joints

En cas de comptes joints, le plafond de EUR 100.000 s’applique à chaque déposant.
Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul du plafond de EUR 100.000, regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique.

Remboursement

Le système de garantie des dépôts compétent est le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, www.fgdl.lu. Il remboursera vos dépôts (jusqu’à EUR 100.000) dans un délai maximal de 7 jours ouvrables.

Si vous n’avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le FGDL.


DE flag
Video ansehen

DIE EINRICHTUNG WELCHE FÜR DEN SCHUTZ IHRER EINLAGE ZUSTÄNDIG IST

Die bei einer Bank unterhaltenen Kundengelder werden durch ein Sicherungssystem geschützt, welches offiziell als Einlagensicherungssystem anerkannt ist. Im Falle der Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen bis zu einem Betrag von EUR 100.000 erstattet.

Allgemeine Schutzgrenze

Wenn eine Einlage nicht verfügbar ist, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, werden die Einleger über ein Einlagensicherungssystem zurückgezahlt. Die Erstattung ist auf 100.000 EUR pro Kreditinstitut begrenzt. Das bedeutet, dass alle Einlagen bei demselben Kreditinstitut addiert werden, um die Höhe der Garantie zu bestimmen. Hat ein Einleger beispielsweise ein Sparkonto mit einem Saldo von EUR 90.000 und ein Girokonto mit einem Saldo von EUR 20.000, ist seine Rückzahlung auf EUR 100.000 begrenzt.

Die Rückzahlungsfrist bei Ausfall des Kreditinstituts beträgt 7 Werktage.

Sonderfälle

Beträge die aus Immobilientransaktionen mit Bezug auf privates Wohneigentum sowie Entschädigung für Ansprüche mit Bezug auf privates Wohneigentum stammen, Beträge die einem sozialen Zweck dienen und mit besonderen Ereignissen im Leben eines Einlegers verbunden sind, wie Heirat, Scheidung, Renteneintritt/Ruhestand, Kündigung/Entlassung, Invalidität oder Tod, und Auszahlungen von Versicherungs- oder Entschädigungsleistungen, für aus Gewalttaten verursachte Schäden oder für durch nicht zu Recht erlittenen Strafverfolgungsmaßnahmen verursachten Schäden beruhen, können für die Dauer von 12 Monaten nach der Gutschrift des Betrags oder ab dem Zeitpunkt, zu dem diese Einlagen rechtmäßig übertragen werden können, einen Betrag in Höhe von 100.000 EUR überschreiten, höchstens jedoch bis zu einen Betrag in Höhe eines Gegenwerts von 2.500.000 EUR.

Schutzgrenze für Ihre Gemeinschaftskonten

Bei Gemeinschaftskonten gilt für jeden Kontoinhaber die Obergrenze von EUR 100.000.

Einlagen auf ein Konto, auf das mindestens zwei Personen in ihrer Eigenschaft als Aktionäre einer Gesellschaft, eines Mitglieds einer Vereinigung oder einer ähnlichen Gruppe ohne Rechtspersönlichkeit Anspruch haben, werden jedoch für die Berechnung der Obergrenze von 100.000 EUR so zusammengefasst und behandelt, als wären sie von einem einzigen Antragsteller getätigt worden.

Erstattung

Das zuständige Einlagensicherungssystem ist der Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, www.fgdl.lu. Dieser wird Ihre Einlagen (bis zu EUR 100.000) innerhalb von maximal 7 Werktagen zurückerstatten.

Wenn Sie innerhalb dieser Fristen keine Rückerstattung erhalten haben, wenden Sie sich bitte an den FGDL.


NL flag

HET SYSTEEM DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE BESCHERMING VAN UW DEPOT

Uw rekening wordt gegarandeerd door een beschermingssysteem dat officieel erkend is als Depositogarantiestelsel. In geval van insolventie van uw kredietinstelling worden uw deposito’s terugbetaald tot EUR 100.000.

Algemene beschermingsgrens

Indien een deposito niet beschikbaar is omdat een kredietinstelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, worden deposanten terugbetaald via een depositogarantiestelsel. De vergoeding is gemaximeerd op EUR 100.000 euro per kredietinstelling. Dit betekent dat alle deposito’s bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om de hoogte van de garantie te bepalen. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening heeft met een saldo van EUR 90.000 en een zichtrekening met een saldo van EUR 20.000, zal zijn terugbetaling beperkt zijn tot EUR 100.000.

De terugbetalingstermijn in geval van wanbetaling door de kredietinstelling bedraagt 7 werkdagen.

Bijzondere gevallen

Bescherming van deposito’s die het gevolg zijn van onroerendgoedtransacties met betrekking tot particuliere woningen, alsmede compensatie voor vorderingen in verband met particuliere woningen, deposito’s die een sociaal doel dienen en verband houden met bijzondere gebeurtenissen in het leven van een deposant, zoals huwelijk, echtscheiding, pensionering, individueel of collectief ontslag, de aan slachtoffers van strafbare feiten of gerechtelijke dwalingen toegekende invaliditeits- of overlijdensuitkeringen en deposito’s die het gevolg zijn van de betaling van verzekerings- of vergoedingsuitkeringen kunnen gedurende twaalf maanden na de creditering van het bedrag of vanaf het tijdstip waarop deze deposito’s op wettige wijze kunnen worden overgemaakt, meer bedragen dan EUR 100.000, maar niet meer dan een bedrag van EUR 2.500.000  met een overeenkomstige waarde.

Beschermingstermijn voor uw gezamenlijke rekeningen

In het geval van gezamenlijke rekeningen is het plafond van EUR 100.000 per deposant van toepassing.

Stortingen op een rekening waarop ten minste twee personen in hun hoedanigheid van aandeelhouder van een vennootschap, een lid van een vereniging of een groepering van vergelijkbare aard, die geen rechtspersoonlijkheid heeft, rechten hebben, worden voor de berekening van het plafond van EUR 100.000  evenwel gegroepeerd en behandeld als waren zij door één enkele aanvrager gedaan.

Vergoeding

Het bevoegde depositogarantiestelsel is het Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxemburg, (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, info@fgdl.lu, info@fgdl.lu, info@fgdl.lu Hij zal uw stortingen (tot EUR 100.000) binnen maximaal 7 werkdagen terugbetalen.

Als u niet binnen deze termijnen bent terugbetaald, neem dan contact op met de FGDL.


EN flag
Watch the video

THE SYSTEM RESPONSIBLE FOR PROTECTING YOUR DEPOSIT

Your deposit is protected by an officially recognised deposit guarantee system. In the event of the insolvency of your credit institution, your deposits will be paid back up to EUR 100,000.

Compensation limit

If due to the default of a credit institution deposits becomes unavailable, depositors are compensated through a deposit guarantee scheme. The indemnification is capped at EUR 100,000 per credit institution. This means that all deposits with the same credit institution are added together to determine the level of compensation. For example, if a depositor has a savings account with a balance of EUR 90,000 and a current account with a balance of EUR 20,000 his compensation will be limited to EUR 100,000.

The paying back term in the event of default of the credit institution is 7 working days.

Special cases

Protection of deposits resulting from real estate transactions relating to private residential property, as well as compensation received in respect of claims incurred in respect of private residential property, deposits that fulfil a social objective and are linked to particular events in the life of a depositor, such as marriage, divorce, retirement, individual or collective dismissal, invalidity or death and deposits resulting from the payment of insurance or compensation benefits granted to victims of criminal offences or miscarriages of justice may exceed an amount of an equivalent value of EUR 100,000 but not exceeding an amount of an equivalent value of EUR 2,500,000 for 12 months after the amount has been credited or from the time when such deposits can be legally transferred.

Compensation limit for your joint accounts

In the case of joint accounts, the threshold of EUR 100,000 applies to each single depositor.
However, deposits to an account to which at least two persons have rights in their capacity as shareholders of a company, member of an association or any group of a similar nature, not having legal personality, shall, for the purpose of calculating the threshold of EUR 100.000 be grouped and treated as if they were made by a single applicant.

Indemnification

The competent deposit guarantee system is the Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, info@fgdl.lu. It will refund your deposits (up to EUR 100,000) within a maximum of 7 business days.

If you have not been paid back within these deadlines, please contact the FGDL.


PT flag

O SISTEMA RESPONSÁVEL PELA PROTECÇÃO DO SEU DEPÓSITO

O seu depósito é garantido por um sistema de protecção reconhecido oficialmente como sistema de garantia de depósitos. Em caso de insolvência da sua instituição de crédito, os seus depósitos serão reembolsados até 100 000 euros.

Limite geral de protecção

Se um depósito não estiver disponível porque uma instituição de crédito não consegue cumprir as suas obrigações financeiras, os depositantes são reembolsados através de um sistema de garantia de depósitos. O reembolso é limitado a 100 000 euros por instituição de crédito. Isto significa que todos os depósitos na mesma instituição de crédito são adicionados para determinar o nível de garantia. Por exemplo, se um depositante tiver uma conta poupança com um saldo de 90 000 euros e uma conta corrente com um saldo de 20 000 euros, o seu reembolso será limitado a 100 000 euros.
O prazo de reembolso em caso de incumprimento por parte da instituição de crédito é de 7 dias úteis.

Casos especiais

Proteção dos depósitos resultantes de transações imobiliárias relativas a imóveis residenciais privados, bem como das indemnizações recebidas a título de pedidos de indemnização relativos a imóveis residenciais privados, depósitos que cumpram um objetivo social e estejam relacionados com acontecimentos específicos da vida de um depositante, como o casamento, o divórcio, a reforma, o despedimento individual ou coletivo, invalidez ou morte e os depósitos resultantes do pagamento de prestações de seguro ou de indemnização concedidas às vítimas de infracções penais ou de erros judiciários podem exceder um montante de valor correspondente a 100 000 euros, sem exceder um montante de valor equivalente a 2 500 000 euros, durante 12 meses após o montante ter sido creditado ou a partir do momento em que esses depósitos possam ser legalmente transferidos.

Limite de protecção para suas contas conjuntas

No caso das contas conjuntas, aplica-se a cada depositante o limite máximo de 100 000 euros.
Todavia, os depósitos numa conta em que pelo menos duas pessoas tenham direitos na qualidade de accionistas de uma sociedade, de membro de uma associação ou de qualquer grupo de natureza semelhante, sem personalidade jurídica, serão, para efeitos do cálculo do limite máximo de 100 000 euros, agrupados e tratados como se fossem feitos por um único requerente.

Reembolso

O sistema de garantia de depósitos competente é o Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, www.fgdl.lu. Ele reembolsará os seus depósitos (até 100 000 euros) dentro de um máximo de 7 dias úteis.
Se você não foi reembolsado dentro desses prazos, entre em contato com a FGDL.


IT flag

IL SISTEMA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEL VOSTRO DEPOSITO

Il tuo deposito è garantito da un sistema di protezione ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del vostro istituto di credito, i vostri depositi saranno rimborsati fino a 100.000 euro.

Limite generale di protezione

Se un deposito non è disponibile perché un ente creditizio non è in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati attraverso un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 euro per istituto di credito. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di garanzia. Ad esempio, se un depositante ha un conto di risparmio con un saldo di 90.000 euro e un conto corrente con un saldo di 20.000 euro, il suo rimborso sarà limitato a 100.000 euro.

Il periodo di rimborso in caso di inadempimento dell’ente creditizio è di 7 giorni lavorativi.

Casi particolari

Tutela dei depositi derivanti da operazioni immobiliari relative alla proprietà abitativa privata, nonché dei risarcimenti ricevuti in relazione a richieste di risarcimento relative alla proprietà abitativa privata, depositi che rispondono a uno scopo sociale e sono collegati a particolari eventi della vita di un depositante, quali matrimonio, divorzio, pensionamento, licenziamento individuale o collettivo, l’invalidità o il decesso e i depositi derivanti dal pagamento di assicurazioni o indennità concesse alle vittime di reati o errori giudiziari possono superare un importo pari a 100.000 euro, ma non superiore a 2.500.000 euro, per 12 mesi dopo l’accredito dell’importo o dal momento in cui tali depositi possono essere legalmente trasferiti.

Limite di protezione per i vostri conti congiunti

Nel caso di conti congiunti, si applica il massimale di 100.000 euro per depositante.
Tuttavia, ai fini del calcolo del massimale di 100.000 euro, i depositi su un conto sul quale almeno due persone hanno diritti in qualità di azionisti di una società, membro di un’associazione o di un gruppo di natura analoga, non dotato di personalità giuridica, sono raggruppati e trattati come se fossero effettuati da un unico richiedente.

Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi competente è il Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, www.fgdl.lu. Rimborserà i vostri depositi (fino a 100.000 euro) entro un massimo di 7 giorni lavorativi.

Se non siete stati rimborsati entro questi termini, contattate la FGDL.


ES flag

EL SISTEMA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SU DEPÓSIT

Su depósito está garantizado por un sistema de protección reconocido oficialmente como sistema de garantía de depósitos. En caso de insolvencia de su entidad de crédito, se le reembolsarán sus depósitos hasta 100.000 euros.

Límite general de protección

Si un depósito no está disponible porque una entidad de crédito no puede cumplir sus obligaciones financieras, los depositantes son reembolsados a través de un sistema de garantía de depósitos. El reembolso está limitado a 100.000 euros por entidad de crédito. Esto significa que todos los depósitos en la misma entidad de crédito se suman para determinar el nivel de garantía. Por ejemplo, si un depositante tiene una cuenta de ahorro con un saldo de 90.000 euros y una cuenta corriente con un saldo de 20.000 euros, su reembolso se limitará a 100.000 euros.
El plazo de amortización en caso de incumplimiento de la entidad de crédito es de 7 días hábiles.

Casos especiales

Protección de los depósitos resultantes de operaciones inmobiliarias relacionadas con la propiedad residencial privada, así como de las indemnizaciones recibidas por reclamaciones contraídas en relación con la propiedad residencial privada, depósitos que cumplen un objetivo social y están vinculados a acontecimientos particulares de la vida de un depositante, como el matrimonio, el divorcio, la jubilación o el despido individual o colectivo, la invalidez, el fallecimiento y los depósitos resultantes del pago de las prestaciones de seguro o de indemnización concedidas a las víctimas de infracciones penales o de fallos judiciales podrán ser superiores a un importe equivalente de 100.000 euros, sin exceder de un importe equivalente de 2.500.000 euros, durante los doce meses siguientes al abono de dicho importe o a partir del momento en que dichos depósitos puedan transferirse legalmente.

Límite de protección para sus cuentas conjuntas

En el caso de las cuentas conjuntas, el límite máximo de 100.000 euros se aplica a cada depositante.
No obstante, a efectos del cálculo del límite máximo de 100.000 euros, los depósitos en una cuenta a la que tengan derechos al menos dos personas en su condición de accionistas de una sociedad, miembro de una asociación o de cualquier grupo de naturaleza similar que carezca de personalidad jurídica se agruparán y se tratarán como si hubieran sido realizados por un solo solicitante.

Reembolso

El sistema de garantía de depósitos competente es el Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxemburgo, (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, www.fgdl.lu. Le reembolsará sus depósitos (hasta 100.000 euros) en un plazo máximo de 7 días laborables.

Si no se le ha reembolsado dentro de estos plazos, póngase en contacto con la FGDL.


PL flag

SYSTEM ODPOWIEDZIALNY ZA OCHRONĘ TWOJEGO DEPOZYTU

Twój depozyt jest gwarantowany przez system ochrony oficjalnie uznany za system gwarancji depozytów. W przypadku niewypłacalności Państwa instytucji kredytowej, Państwa depozyty zostaną zwrócone do kwoty 100.000 EUR.

Ogólna granica ochrony

Jeżeli depozyt jest niedostępny, ponieważ instytucja kredytowa nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, deponenci są spłacani za pośrednictwem systemu gwarancji depozytów. Wysokość zwrotu jest ograniczona do 100.000 EUR na instytucję kredytową. Oznacza to, że wszystkie depozyty w tej samej instytucji kredytowej są sumowane w celu określenia poziomu gwarancji. Na przykład, jeżeli deponent posiada rachunek oszczędnościowy o saldzie 90.000 EUR i rachunek bieżący o saldzie 20.000 EUR, jego spłata będzie ograniczona do 100.000 EUR.

Termin spłaty w przypadku niewykonania zobowiązania przez instytucję kredytową wynosi 7 dni roboczych.

Przypadki szczególne

Ochrona depozytów wynikających z transakcji na rynku nieruchomości związanych z prywatną nieruchomością mieszkalną, jak również odszkodowanie otrzymane w związku z roszczeniami powstałymi w związku z prywatną nieruchomością mieszkalną, depozyty spełniające cel socjalny i związane ze szczególnymi wydarzeniami w życiu deponenta, takimi jak małżeństwo, rozwód, emerytura, zwolnienie indywidualne lub zbiorowe, inwalidztwo lub śmierć oraz depozyty wynikające z wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych lub odszkodowawczych przyznanych ofiarom przestępstw lub pomyłek sądowych mogą przekroczyć kwotę równą 100.000 EUR, ale nieprzekraczającą kwoty równej 2.500.000 EUR, przez okres 12 miesięcy po uznaniu tej kwoty lub od momentu, w którym takie depozyty mogą być zgodnie z prawem przeniesione.

Limit ochronny dla Twoich wspólnych rachunków

W przypadku rachunków wspólnych do każdego deponenta stosuje się pułap 100.000 EUR.
Jednakże wpłaty na rachunek, do którego co najmniej dwie osoby mają prawa jako akcjonariusze spółki, członka stowarzyszenia lub dowolnej grupy o podobnym charakterze, nieposiadającej osobowości prawnej, są, do celów obliczenia pułapu 100.000 EUR, grupowane i traktowane tak, jakby były dokonywane przez jednego wnioskodawcę.

Zwrot

Właściwym systemem gwarantowania depozytów jest Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), 283 trasa d’Arlon, L-1150 Luksemburg, (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, www.fgdl.lu Zwróci Twoje depozyty (do 100.000 EUR) w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

Jeśli nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy w tym terminie, skontaktuj się z FGDL.