Bitte wenden Sie sich per E-mail an den Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL, Einlagensicherungsfonds Luxemburg):
info@fgdl.lu

Fonds de garantie des dépôts Luxembourg
Sitz : 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
Postanschrift : L-2860 Luxembourg
Tél. : (+352) 26 25 1-1
Fax : (+352) 26 25 1-2601

Beschwerden gegen Entscheidungen zu Erstattungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten:
Conseil de protection des déposants et des investisseurs
L-2991 Luxembourg